Renowned Speakers

Yung-Chih Kuo

Yung-Chih Kuo

National Chung Cheng University, Taiwan

Chi Hin Cho

Chi Hin Cho

Chinese University of Hong Kong, Shatin, Hong Kong, China, Hong Kong

Thomas E. Adrian

Thomas E. Adrian

UAE University UAE, UAE

Jiancheng Hu

Jiancheng Hu

Duke-NUS Medical School, Singapore

Jinsong Bian

Jinsong Bian

University of Singapore, Singapore

Hajime Hirao

Hajime Hirao

City University , Hong Kong

S.M.Sivakumar

S.M.Sivakumar

Jazan University, Saudi Arabia

Sergey Suchkov

Sergey Suchkov

Moscow State Medical University, Russia

Manuela Stoicescu

Manuela Stoicescu

University of Oradea , Romania

Salako N. Olatunji

Salako N. Olatunji

Federal Institute Of Industrial Research Oshodi FIIRO, Nigeria